1. Responsable del tractament:

La responsable del tractament de les dades recollides és Elisabeth Guillén Amaro, amb C.I.F.: 77619194J, Joan Miró, Barcelona, ​​titular legítima del Lloc Web i de tots els subdominis i directoris que s’hi inclouen (en endavant denominats conjuntament el «Lloc Web»).

Podeu posar-vos en contacte amb Elisabeth Guillén Amaro, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: hola@eliguillen.es.

2. Finalitat i base jurídica del tractament de les dades personals:

3. Quant de temps es conserven les dades personals recollides?: les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i durant el termini pel qual es poguessin derivar responsabilitats pels serveis prestats a l’interessat: 6 anys pel que fa a llibres de comptabilitat, factures, etc., segons l’Art. 30 del Codi de Comerç, 5 anys per exercitar accions personals sense termini especial (art. 1.964 Codi Civil); 4 anys: Art. 66 i següents de la Llei general tributària (impostos, etc.).

En el cas que ens hàgiu proporcionat el vostre currículum, aquestes dades es conservaran fins que finalitzi el procés de selecció de què es tracti o per un termini màxim d’un any.

Quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

4. Destinataris: les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Elisabeth Guillén Amaro, llevat d’obligació legal o si us n’informem de manera expressa.

Com a encarregats de tractament que poden tenir accés a les dades personals de l’interessat, Elisabeth Guillén Amaro té contractats els serveis de determinats proveïdors de serveis, amb els quals a més té subscrit un contracte d’encarregat de tractament d’acord amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

5. Transferències internacionals: Elisabeth Guillén Amaro tracta les vostres dades en els servidors de la Unió Europea.

6. Drets: com a interessats que ens heu proporcionat les dades personals, esteu facultats per exercitar els drets que la normativa en matèria de protecció de dades us reconeix, d’acord amb el que preveu aquesta normativa:

Dret d’ACCÉS a les vostres dades personals.

Dret de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.

Dret de sol·licitar la SUPRESSIÓ de les vostres dades, quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les dades; en aquest únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercitar el dret d’OPOSICIÓ al tractament de les vostres dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu sol·licitar el dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podreu exercir aquests drets dirigint una comunicació a l’adreça de correu electrònic o postal indicades anteriorment.

A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels vostres drets, com a interessats, esteu facultats per presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al C/Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

7. Seguretat i actualització de les vostres dades personals: amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que s’han adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar-ne l’alteració, pèrdua o els tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix ​​la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que se’n faci cap modificació.

8. Confidencialitat: us informem que les vostres dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per part de tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les dades, llevat dels casos previstos legalment o llevat que ens haguéssiu autoritzat de forma expressa.

COMPLETA EL FORMULARI

Abrir chat
1
Hola, et puc ajudar?